KOMENTARZ DO KSIĘGI ABDIASZA wstęp 4

W czasie pobytu w Betlejem, około 396 r., Strydończyk rozpoczął pracę nad swo-
im największym dziełem – Komentarzem do Księgi Izajasza. Zaczął skromnie, bo od
krótkiego dzieła pt. Isaiam parvula abbreviatio de capitulis paucis. W tym samym
czasie wydał komentarze do Jonasza i Abdiasza. Około 407 r. napisał Komentarz do
Księgi Daniela, a w latach 408-410 pracował nad właściwym już Komentarzem do
Księgi Izajasza, który wydał w osiemnastu księgach. Późnej na kilka lat zaprzestał
twórczości egzegetycznej, co było związane z niepokojami, jakie wzbudziły w nim
m.in. najazd Gotów w 410 r. i splądrowanie rok później jego klasztoru przez pela-
gian 21 . W 414 r. spod jego pióra wyszedł Komentarz do Księgi Ezechiela, a w 415 r.
rozpoczął pracę nad Komentarzem do Księgi Jeremiasza, który pisał bardzo powoli.
Powodem była starość i słabe zdrowie, oraz niepokoje w  Palestynie spowodowane
schizmą pelagiańską. Ostatecznie nie ukończył tego komentarza i zmarł w 419 lub
420 roku 22 . Został pochowany w Betlejem 23 .
Komentarz do Księgi Adbiasza jest adresowany do Pammachiusza, kolegi Hiero-
nima z ławki szkolnej. Był on wpływowym rzymskim politykiem i dlatego okazał się
dla niego wielkim wsparciem podczas sporu z Rufinem z Akwilei 24 . Pammachiuszowi
dedykował Hieronim także komentarze do Amosa, Ozeasza i Joela.
2. Czas powstania komentarzy do proroków mniejszych. W dziele zatytułowa-
nym De viris illustribus Ojciec Kościoła napisał o sobie:
„Hieronim, syn Euzebiusza, urodzony w  mieście Stridonie, które zburzone
przez Gotów, było w Dalmacji na pograniczu Panonii do teraźniejszego roku,
to jest do czternastego roku cesarza Teodozjusza 25 […] napisałem wyjaśnień
Do Micheasza ksiąg dwie, Do Sofoniasza jedną księgę. Do Nahuma jedną
księgę, Do Habakuka, dwie księgi, Do Aggeusza jedną księgę i wiele innych
o  proroczej działalności, które obecnie opracowuję, ale nie są jeszcze
skończone 26 .
Dzięki tej wzmiance wiemy, że pięć wymienionych komentarzy do proroków mniej-
szych powstało przed rokiem 393, w którym wydał O znakomitych mężach 27 . Musia-
ły one jednak zostać napisane po 384 r., kiedy to Hieronim po raz drugi udał się na
Pelagiusz (ok. 360 – ok. 435) uważał, że człowiek, mający wolną wolę, sam decyduje o swoich
czynach. Według Hieronima i Augustyna umniejszał tym samym rolę łaski Bożej w zbawieniu oraz
zaprzeczał istnieniu grzechu pierworodnego. Por. P. Szczur, Pelagiusz, PEF VIII 104-107.
22
Dzienną datę jego śmierci (30 IX) podaje Raban Maur w Martyrologium (PL 110, 1171).
23
W czasie pobytu w Betlejem napisał jeszcze kilka żywotów mnichów i dzieł apologetycz-
nych. Cały czas pracował też nad przekładem Pisma Świętego. Od około 393 r. pracował już na
tekście hebrajskim.
24
Hieronima poróżniła z Rufinem kontrowersja orygenesowska.
25
Czyli 392 lub 393 r.
26
Hieronymus, De viris illustribus 135, PL 23, 715-716, tłum. W. Szołdrski, w: Św. Hieronim,
O znakomitych mężach, PSP 6, Warszawa 1970, 141-142.
27
Por. M. Starowieyski, Komentarze biblijne patrystyczne w „De viris illustribus” św. Hiero-
nima, WST 12 (1999) 205-206.

KOMENTARZ DO KSIĘGI ABDIASZA wstęp 3

Świętą udał się do Aleksandrii, gdzie przez miesiąc słuchał wykładów Dydyma Śle-
pego 14 , o czym napisał w prologu Komentarza do Listu do Efezjan 15 .
Ostatecznie Hieronim, około 389 r., osiadł w pustelni w pobliżu Betlejem, gdzie
kontynuował naukę języka hebrajskiego 16 , poświęcał się pracy translatorskiej, twór-
czości apologetycznej i egzegetycznej. Pozostał tam już do końca życia, przez ponad
trzydzieści lat. Z tego okresu pochodzą jego komentarze do wszystkich dwunastu pro-
roków mniejszych, w tym Komentarz do Księgi Abdiasza 17 , oraz przekłady wszyst-
kich ksiąg prorockich z  języka hebrajskiego. Kiedy Hieronim dokonał tych tłuma-
czeń? Wydaje się, że miało to miejsce pomiędzy 389 r., kiedy wrócił do Ziemi Świętej
z Aleksandrii, a 393, kiedy powstały pierwsze komentarze do proroków, w których
Hieronim przytacza najpierw swoje tłumaczenie danej perykopy, a dopiero później
cytuje przekład Septuaginty. Wydaje się, że należy go datować bliżej 393 r., gdyż
jako pierwsze z języka hebrajskiego zostały przełożone księgi Samuela i Królewskie,
a miało to miejsce dopiero w 391 roku 18 .
Hieronimowy przekład ksiąg prorockich znacznie odbiega od tekstu Septuaginty.
Widać to także w Komentarzu do Księgi Abdiasza. Ojciec Kościoła poprawia nawet
przekład Septuaginty. Pisze:
„W  tym miejscu nasz przekład bardzo odbiega od wydania powszechne-
go, dlatego w  interpretacji dosłownej musimy podążać za prawdą hebraj-
ską […]. Tak samo, tam gdzie my przełożyliśmy: «i  przybędą wybawcy»,
a Septuaginta przetłumaczyła: «ci, którzy będą wybawieni», w hebrajskim zaś
jest napisane mosim, którego nie można rozumieć w stronie biernej, tak jak
Akwila, Septuaginta, czy Teodocjon, którzy tłumaczą albo seswsmšnoi albo
¢naswzÒmenoi, lecz tak jak Symmach, który przekłada to jako sèzontej, to
jest «wybawcy» – w stronie czynnej. Ponieważ seswsmšnoi, to jest «wyba-
wieni», w języku hebrajskim określa się mianem peletim” 19 .
Przekład proroków należy uznać za rzetelny i wierny oryginałowi 20 .
Dydym Aleksandryjski (ok. 313-398) był najwybitniejszym kontynuatorem myśli Orygen-
esa w IV w. Był przeciwnikiem arian. Hieronim przetłumaczył na łacinę jego traktat pt. De Spiritu
Sancto (PL 23, 100-154). Ojciec Kościoła nazywa niewidomego egzegetę swoim katechetą (Epistu-
la 50, 1, PL 22, 513, tłum. J. Czuj: Św. Hieronim, Listy, I, Warszawa 1952, 308) i najlepiej wyksz-
tałconym człowiekiem tamtej epoki (Commentaria in Osee I, prol., PL 25, 820). Dydym został
potępiony jako orygenista na Soborze Konstantynopolitańskim II (533).
15
Por. Hieronymus, Commentaria in Epistulam ad Ephesios I, prol., PL 26, 440.
16
Pierwszy kontakt z tym językiem miał Hieronim już ok. 374 r., podczas pobytu na Pustyni
Chalcydyckiej.
17
Jedynym wcześniejszym dziełem egzegetycznym dotyczącym proroka mniejszego jest jego
niezachowany, pierwszy Komentarz do Księgi Abdiasza, o którym była mowa powyżej.
18
O kolejności przekładów ksiąg Starego Testamentu z języka hebrajskiego informują nas pro-
logi do nich, por. F. Cavallera, S. Jérôme, sa vie et son ouvore, t. 1, Louvain 1922, 153-165.
19
Hieronymus, Commentarius in Abdiam 1, 17-18, CCL 76, 372-373, tłum. własne.
20
Wyjątek stanowią wersety, w których Hieronim widział proroctwo mesjańskie i przez to jego
tłumaczenie nie jest tak wierne. Por. np. Ag 2, 7, gdzie tekst hebrajski mówi o kosztownościach
wszystkich narodów, a Hieronim mówi o pożądanym przez wszystkie narody.

KOMENTARZ DO KSIĘGI ABDIASZA wstęp 2

którą propagowała tzw. szkoła antiocheńska 6 . Dlatego w drugim Komentarzu do Księgi
Abdiasza więcej miejsca poświęca sensowi historycznemu i moralnemu. Hieronim wy-
znaje, że jego pierwszy komentarz był „błędem dawnej niewiedzy” 7 i dlatego postana-
wia napisać drugie dzieło egzegetyczne – dojrzałe i poważne. Na zakończenie swojego
drugiego dzieła napisał o pierwszym, że komentując Abdiasza bawił się w młodości
i smakował w starości 8 .
W 382 r. Hieronim, wraz z Paulinem z Antiochii i Epifaniuszem z Salaminy, przy-
był do Rzymu na synod zwołany z powodu schizmy melecjańskiej 9 . Biskup Damazy
zwrócił się wówczas do niego z prośbą o ujednolicenie i rewizję Vetus Latina, staroła-
cińskich przekładów Pisma Świętego, których wielość wprowadzała zamęt w liturgii
Kościoła Zachodniego. Dlatego w prologu do przekładu czterech ewangelii, dedyko-
wanemu Damazemu, napisał:
„Nowe dzieło każesz mi stworzyć ze starego, abym nad egzemplarzami Pism
Świętych zasiadł niby jakiś sędzia i, ponieważ różnią się między sobą, roz-
strzygnął, które z nich zgadzają się z autentycznym tekstem greckim” 10 .
Hieronim podjął się tego zadania z  zapałem i, wspierając się tekstem greckim 11 ,
sukcesywnie miał dokonać rewizji całej Biblii. Z  prac tych zachowały się jedynie
tłumaczenia Ewangelii, Księgi Przysłów, Hioba i Pieśni nad Pieśniami; reszta miała
bezpowrotnie zaginąć 12 . W Rzymie obracał się Hieronim w środowisku zamożnych
kobiet – Marceli i Pauli, oraz córek tej drugiej: Blezyli, Eustochium i Pauliny, mał-
żonki Pammachiusza 13 , adresata Komentarza do Księgi Abdiasza.
W sierpniu 385 r. Hieronim udał się w swoją drugą podróż na Wschód wraz ze
swym bratem, Paulinianem. Poprzez Antiochię, gdzie zatrzymał się u  Ewagriusza
i biskupa Paulina, Sydon, Tyr i Cezareę dotarł do Jerozolimy. Zwiedziwszy Ziemię
i Epifaniusza z Salaminy oraz nawrócenie się świętego na tzw. veritas Hebraica. Por. D. Batovici,
Ieronim, traducător şi comentator al. Scripturii, w: Ieronim, Comentariu la Cartea Profetului Iona,
tłum. D. Batovici, Biblioteca Patristică. Seria Părinti Latini 2, București 2004, 100.
6
Za najwybitniejszych egzegetów szkoły antiocheńskiej uważa się Diodora z Tarsu (IV w.)
i Teodora z Mopsuestii (IV/V w.), który napisał zachowany do dziś Komentarz do dwunastu pro-
roków (Theodorus Mopsuestenus, Commentarius in XII prophetas minores, PG 66, 105-632).
7
Hieronymus, Commentarius in Abdiam prol., ed. M. Adriaen, Turnhout 1969, CCL 76, 349:
„error veteris ignorantiae”.
8
Por. tamże 1, 20-21, CCL 76, 374: „adolescentuli lusimus, et senes praesumpsimus”.
9
Melecjusz rywalizował o godność biskupią w Antiochii z Witalisem i Paulinem. Według Hie-
ronima i  Epifaniusza wyznawał tryteizm, gdyż był zwolennikiem teorii trzech hipostaz, dlatego
popierali oni Paulina. Damazy uznał za prawowitego biskupa Antiochii właśnie Paulina; por. Dama-
sus, Epistula 3, PL 13, 356-357.
10
Hieronymus, Praefatio in Evangelia, w: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Editio quin-
ta, ed. R. Weber – R. Gryson, Stuttgart 2013, 1515, tłum. własne.
11
Podczas pracy nad rewizją przekładu Starego Testamentu Hieronim wspierał się Septuagintą.
12
Por. Hieronymus, Epistula 134, 2, PL 22, 1162, tłum. J. Czuj: Św. Hieronim, Listy, III, War-
szawa 1954, 388.
13
Więcej na ten temat por. A. Stępniewska, Żeński klub inteligencji chrześcijańskiej na rzym-
skim Awentynie IV wieku, VoxP 22 (2002) t. 42-43, 261-292.

KOMENTARZ DO KSIĘGI ABDIASZA wstęp 1

Św. Hieronim
KOMENTARZ DO KSIĘGI ABDIASZA
(Commentarius in Abdiam, CPL 589)
WSTĘP
1. Hieronim i jego dzieło. Według różnych uczonych św. Hieronim urodził się
pomiędzy 331 a  350 r. 1 w  Strydonie. Około 366 r. ojciec Wulgaty przyjął chrzest,
prawdopodobnie z rąk biskupa Rzymu, Liberiusza 2 . W tym samym roku napisał swój
pierwszy Komentarz do Księgi Abdiasza, który nie zachował się do czasów współczes-
nych. Dowiadujemy się o tym z prologu do drugiego komentarza, w którym napisał,
że w młodości interpretował alegorycznie tego proroka mniejszego, ale w owym dzie-
le całkowicie pominął literalny, historyczny sens księgi. Następnie dodał, że pierwszy
komentarz powstał trzydzieści lat przed drugim. Wzmianki te dodatkowo komplikują
kwestię daty przyjścia na świat Strydończyka, gdyż wydaje się mało prawdopodobne,
by mógł pisać swe dzieło egzegetyczne mając jedynie dziewiętnaście lat 3 . Tamta mło-
dzieńcza próba, zgodnie z życzeniem samego Autora, zaginęła. Pierwszy komentarz
został napisany w Rzymie, przed jego pierwszą podróżą na Wschód 4 . Wiemy to dzię-
ki wzmiankom o nauce literatury klasycznej i planach wyprawienia się na Pustynię
Chalkis, o których czytamy w prologu do drugiego komentarza.
Komentarz do Abdiasza, napisany przez Hieronima w młodości, był dziełem o cha-
rakterze, jak sam to określa, mistycznym. Możemy go umieścić w nurcie alegoryzującej
egzegezy aleksandryjskiej, pod której wpływem Ojciec Kościoła był do początku lat
90. IV wieku. Wówczas zaczął skłaniać się ku dosłownej interpretacji Pisma Świętego 5 ,
Por. J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003,
384-386. Warto przywołać tutaj pracę Georga Grützmachera (Hieronymus – eine biographische
Studie zur alten Kirchengeschichte, t. 1, Leipzig 1901, 50), w  której, po przedstawieniu szeregu
ówczesnych teorii dotyczących daty narodzin Ojca Kościoła, stwierdzono, że nie da się precyzyjnie
określić daty narodzin świętego, ale że mógł urodzić się między 340 a 350 rokiem. Datę urodzenia,
którą dziś przyjmuje większość badaczy (czyli 347 r.), jako pierwszy zaproponował Jacob Marx
(Abriß der Patrologie, Paderborn 1919, 126-127).
2
Por. J. Czuj, Św. Hieronim. Żywot, dzieła, charakterystyka, Warszawa 1954, 6; zob. Kelly,
Hieronim, s. 32.
3
Tyle właśnie miałby lat, jeśli przyjęlibyśmy rok 347 jako datę jego przyjścia na świat.
4
Miała ona miejsce w 373 roku.
5
Hieronim w swojej egzegezie oscylował między dosłownością a alegorią. Na zwrot ku senso-
wi literalnemu miało wpływ potępienie niektórych poglądów Orygenesa przez Metodego z Olimpu
1

Apoftegmaty ojców pustyni

Modlitwa

Abba Izydor, który był kapłanem w Sketis, powiedział: „Kiedy byłem młody i przebywałem w mej celi, nie liczyłem psalmów, które odmawiałem jako służbę Bożą. Poświęcałem na to dzień i noc”.

Zasadzki

Tenże abba Jan Karzeł powiedział: „Podob­ny jestem do człowieka siedzącego pod wielkim drzewem, który patrzy na liczne dzikie zwierzęta i na wiele węży, które zbliżają się do niego. Kiedy oceni, że nie potrafi walczyć z nimi, pośpiesznie wspina się na drzewo, aby się uratować. Tak i ja przebywam w swojej celi i badam atakujące mnie złe myśli. Kiedy nie mogę im sprostać, uciekam modlitwą do Boga i w ten sposób ratuję się od zasadzek nieprzyjaciela”.

Myśli

Powiadano także o abba Janie, że zrobił plecionkę na dwa kosze, lecz zużył ją na jeden kosz. Nie spostrzegł tego, dopóki nie oparł kosza o ścianę. Tak bardzo jego myśl była pochłonięta kontemplacją Boga.

Próba

Przyszli kiedyś bracia, by wypróbować Jana Karła, ponieważ nie dozwalał, by jego myśl zajmowała się sprawami doczesnymi, i nie rozmawiał o rzeczach doczesnych. Powiedzieli oni: „Dzięki Bogu, że w tym roku dużo padało i odpowiednio nawodnione drzewa palmowe dobrze wypuszczają gałązki. Bracia, którzy zajmują się rękodziełem, będą mieli środki do pracy”. Abba Jan rzekł im: „Tak dzieje się, gdy Duch Święty wypełnia serca świętych. One wtedy odnawiają się, jak gdyby zieleniły się i wypuszczały listki bojaźni Bożej”.

Rozstargnienia

Abba Teodor z Enaton powiedział: „Gdyby Bóg policzył nam wszystkie zaniedbania, gdy modlimy się, i wszystkie roztargnienia w czasie śpiewania psalmów, nie moglibyśmy się zbawić”.

Niepokój

Spytano kiedyś abba Sylwana: „W jaki sposób postępowałeś, że osiągnąłeś taką roztropność?” On odparł: „Nie pozwoliłem, by w mym sercu pozostawała długo myśl, która rodziła niepokój”.

Nawrócenie

Abba Mojżesz zapytał abba Sylwana: „Czy może człowiek każdego dnia na nowo się nawracać?” „Jeśli jest gorliwy”, odpowiedział abba Sylwan, „może każdej godziny nawracać się wciąż na nowo”.

Serce

Pewien brat zapytał abba Tithoesa: „Bardzo chcę ustrzec swe serce”. Starzec odrzekł: „W jaki sposób możemy ustrzec swe serce, jeśli nasz język ma otwartą bramę?”

Bojaźń Boża

Abba Pojmen mówił; że spytał kiedyś abba Paizjosa: „Co mam robić, gdyż dusza moja stała się nieczuła i nie boi się Boga?” Ten odrzekł: „Idź i przyłącz się do człowieka mającego bojaźń Bożą. Bądź blisko niego, a i ty nauczysz się bojaźni Bożej”.

Kontrola

Powiadano o abba Pojmenie, że mając udać się na wspólne modlitwy, siadał stale i przez godzinę kontrolował swe myśli. Po tym dopiero wychodził.

Background checks in Illinois: A necessity for all spheres!

Background checks in Illinois: A necessity for all spheres!

‘’Need a legal confirmation? Get it done in privacy!’’

Have you been following the law? Done background checks regarding that employee of yours, or your business partner? Well, if you are thinking that it may not be according to the norms of the corporate relations that you are building, background checks in Illinois will help you.

Though, conducting background checks are a regular part of every corporate organization; there are certain specific agencies that ensure that these checks include multiple notable points and are done in complete privacy. Hence, in this manner, you would be well aware of the details associated with that person, at a corporate or domestic level, without a legal glitch.

Background checks in Illinois – Areas where they are required:

There are specifically 2 domains, where this check is of prime importance.

  • Domestic arena:

Before putting your house for rent, it is important to go in for a background check to have a clear idea regarding the credibility of that person. In most cases, regular details as validity of name and residence, list of criminal or civil actions and information of relatives is taken into consideration.

  • Corporate arena:

Research, in this case, increases to a greater perspective wherein, professional credentials, legal proceedings, convictions and business license are checked along with the regular details.

Thus, with background checks in Illinois, one can get a complete idea of the person who is being hired in the company, or being made a temporary part of the family. It helps in keeping personal domain safe and free from unnecessary, illegal tussles.

How is this service beneficial?

There are multiple exclusive aspects that are associated with this service:

  • They have a 6 sigma process design as well as latest documents that ensure correct checking of the concerned party from every notable point of view.

  • With the database to support the concerned party, in case of any future criminal or legal tussle, there is a strong document that proves the point.

  • With background checks in Illinois, you can judge potential of a particular employee, and exploit his abilities to the utmost standards.

The most beneficial aspect of this checking service is ensuring that you stay safe! Providing every opportunity to encase yourself from any unwanted disruption, you know at the back of your palm as to who you are dealing with!

Market verdict:

As per the market research, not only demand for such background checks has increased, but they have incurred positive results in most cases. Hence, in both domestic and corporate spheres, background checks in Illinois are the service that has been opted for.

Get yourself served by some of the reputed professionals and stay safe!

Amazing DIY Gifts For Boyfriend At All Occasions

The best way to express your love is nothing but by just giving one of the DIY gifts to your boyfriend. There are hundreds of different ideas that you can apply and create your own gift. You can simply make some chocolates and fill it up in a bottle and decorate the container with some special message for him. This is one of the best gifts that really fits well and can be given on any occasion. There are many other homemade items that you can think of. Special scented candles, cards and love coupons and love notes can be amazing DIY gifts for boyfriend as well.
If you are good at art work then you can think more creative. Making a handkerchief or a complete me designed pillow where you use two pillows can be some of the creative ideas as well. You can paint a picture or make a card for your boyfriend. The ideas are unlimited. It is essential to have an idea of the likes and dislikes so that you can gift accordingly. Definitely, you can make several items and drinks also. Try ginger beer which could be one of the amazing gifts.

Buy Romantic Gifts for the Sweetheart

              Love may be the medicine of your worries. When you’re for each other it reflects in your face. Love and romance help make your world bypass. You show your ex in each and every way possible for example loving your lover with all you’ve got yet you will find occasions if you need to show love through material gifts. For material gifts searching lower various romantic gifts obtainable in shops.
Your lover will like to get romantic gifts of your stuff. Gifts are a manifestation that states you thank you for partners presence inside your existence. Sometimes when test is insufficient to share your ex, then beautiful romantic gifts will talk about your ex noisally. You can go to various online stores that focus on love gifts.
             Searching lower websites and select gifts that you simply think will express your passion for your spouse. Actually, the gifts is going to be lot cheaper for the pocket because you will get discount rates around the items. You can check out gift shops or retail stores and discover the right gift for your better half.
You will find occasions for example Valentine’s or wedding anniversaries or birthday celebrations if you need to give gifts to the one you love. So you must know about gifts which will bring excitement to their existence.
           You are able to give give chocolates which are heart-shape or special messages imprinted on chocolates. The chocolate box may also have love messages. Coffee mugs with your pictures onto it will help remind your spouse in regards to you. You are able to give romantic music Compact disc or movie DVD for your partner. You can purchase jewelery too. Heart-formed pendants or ear-rings will dazzle your lover. Write love messages and place them in elegant glass bottles. An intimate book could keep your lover hooked for any very long time.

Romatic and perfumed candle lights will illuminate romantic feelings inside your partner. A massage parlor treatment for your better half can make your lover upbeat. You are able to book an intimate holiday place to go for the two of you and explore your ex once more. A vintage photo frame with of the photos is going to be perfect. A heart-formed chocolate cake can make your lover remember all of the sweet conferences along with you.
Beautiful floral arrangements brings smile in your partner’s face. Satin or lacy lingerie, boxers together with your title imprinted on it’ll make your lover wild and naughty. Perfume and fragrances will spread the scent of the love. A wine bottle may also speak a great deal regarding your romantic intention. An authentic love letter or love poem will impress your spouse. Even heart-formed cushions or pillow covers is going to be appreciated from your sweetheart. So happy purchasing the right gift for your better half.

LOVE in Box

Have you ever received a gift? Do you still remember the joy it brings when opening a gift especially when it comes from someone very special in your life?
Opening a gift is one of the most exciting things i’d always wanna do. It is not what’s inside that makes me feel happy but the number of gifts i received and the number of times i received a gift from a special person althroughout the years.

Love in box

Love in box

I am a firm believer of the quote “It’s the thought the counts”. Whoever said this quote first time is a person full of love and a person who received the most wonderful gifts of life. For he is a person who appreciates the beauty of gift giving, not counting what’s inside but counting the genuineness of the person who gave the gift.
Nothing beats a gift that comes from the heart and packed with love, for it is the love that makes the gift more special.